วัดละหาร

พระประธานในพระอุโบสถและวิหารถือเป็นปูชนียวัตถุสำคัญของ “วัดละหาร” พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งศิลปะสมัยสุโขทัยส่วนพระประธานในวิหารเป็นปางป่าเลไลยก์ชาวบ้านซึ่งเดิมเป็นเชลยศึกชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยสงครามในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นับถือเป็นพระคู่วัดพระประธานในวิหารแห่งนี้ได้รับการจัดสร้างพร้อมกับวัดมีอายุ 200 ปีเศษสันนิษฐานกันว่าวัดนี้สร้างในสมัยกลางรัชกาลที่ 1 ถึงต้นรัชกาลที่ 2 เรียกว่า “วัดลาว” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้พบหลักฐานซึ่งเขียนชื่อวัดว่า “วัดราชบัญหาร” จนปัจจุบันได้เรียกเพี้ยนมาเป็น “วัดละหาร” วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ.2470 สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษามีปีละประมาณ 80 รูปสามเณร 50 รูปยังได้เปิดสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตั้งแต่พ.ศ. 2489 และแผนกบาลีเริ่มเปิดในพ.ศ.2496 รวมถึงเป็นศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ศูนย์สงเคราะห์พุทธมามกะประจำอำเภอบางบัวทองและศูนย์อบรมประชาชนประจำตำบลด้วยความที่วัดอยู่ริมคลองบางบัวทองผู้มาศึกษาพุทธศาสนาหรือมาเยี่ยมชมวัดจึงสามารถนั่งพักผ่อนในบริเวณสวนริมน้ำได้อย่างเพลิดเพลินใจ

เปิดเข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 2571 7415, +66 2920 3709, +66 2920 1315, +668 1403 1798
/ขอบคุณ ททท